Terms & conditions

Általános Szerződési Feltételek

Miskolc Pass Turisztikai KártyarendszerI. Általános rendelkezések

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a további társaság(ok) (a továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltató) valamint az kedvezménykártya rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között kedvezményes szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Kedvezménykártyás Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. Fogalmak: Kártyakibocsátó: MIDMAR Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltató) Kártyatulajdonos: a sorszámozott kártyát birtokló személy (továbbiakban Vásárló) Elfogadóhely: ahol a kedvezménykártya matrica kihelyezésre került és a kártyát elfogadják és biztosítja a meghirdetett kedvezményt (a továbbiakban: Elfogadóhely) Kártya viszonteladó, értékesítő: Azon hely, ahol a kedvezménykártyát a Vásárló megvásárolhatja. (továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó)

3. A Kártyakibocsátó kedvezménykártyás rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző szolgáltatások kedvezményeinek elősegítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Szolgáltatások kedvezményeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: Kedvezménykártyás Szolgáltatás).

4. A Kedvezménykártyás Szolgáltatás megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Szolgáltatás tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló a Szolgáltatás biztosítójával (a továbbiakban: Elfogadóhely) kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Kedvezménykártyás Szolgáltató a Szolgáltatás szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a Kedvezménykártya értékesítésére korlátozódik. A Kedvezménykártyás Szolgáltató és az Elfogadóhely által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Szolgáltatás a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az Elfogadóhely kötelezettsége. A Kedvezménykártyás Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Kedvezménykártya használatával látogatott szolgáltatások minősége kapcsán. A Kedvezménykártya ennek megfelelően egy szerződés a Kedvezménykártyás Szolgáltató és a Vásárló között, amelyben a Kedvezménykártyás Szolgáltató vállalja a weboldalán feltüntetett kedvezmények igénybevételének jogát, a Vásárló pedig megfizeti a Kedvezménykártya ellenértékét.

5. A Kedvezménykártyás Szolgáltató neve és más azonosítási adatai a www.hellomiskolc.hu és www.miskolcpass.com oldalon szerepelnek.

6. A Vásárló a Kedvezménykártya kifizetésével elfogadja el a Kedvezménykártyás Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

7. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

8. A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre.

9. A Kedvezménykártyás Szolgáltató tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kedvezménykártyás Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Kedvezménykártyás Szolgáltató a Vásárlót a változások www.hellomiskolc.hu és www.miskolcpass.com oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

10. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja a jogot a kedvezményt adók körének és a kedvezmények körének megváltoztatására. A kedvezmények változásaiból fakadó esetleges anyagi hátrányokért a Miskolc Pass turisztikai kedvezménykártya és a MIDMAR Nonprofit Kft. nem felelős.

II. A Kedvezménykártya érvényessége

1. A Miskolc Pass turisztikai kártya érvényessége határozott idejű. A kártya a rendszerben való aktiválástól számított 24, 48, 72 és 120 órás időintervallumban érvényes, illetve a kizárólag a miskolci lakosok számára elérhető kártyák esetében az aktiválástól számított 365 napig használható. A kártya érvényességének kezdetét
és az érvényességi időt a Kártyakibocsátó/viszonteladó tünteti fel oly módon, amely nem teszi lehetővé a sérülésmentes eltávolítását , illetve a kártyán szereplő egyedi QR kód alapján a Szolgáltató jogosult a kártya érvényességét vizsgálni, érvénytelenség esetén bevonni.

Az érvénytelen kártyákat a Kártyakibocsátó a székhelyén visszaváltja.


Cég székhelye:

MIDMAR
Miskolci Idegenforgalmi Marketing
Nonprofit Közhasznú Kft.


3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.2. Érvénytelen a kártya ha aktiválatlan, illetve ha a kártya érvényességi időtartama lejárt. Az online vásárlás során értékesített kártya esetében amennyiben a személyiazonosító szám nincs feltüntetve az szintén érvénytelennek számít.Az érvénytelen, vagy lejárt Kedvezménykártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

3. Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja a jogot a kedvezményrendszer, az elfogadóhelyek és az ÁSZF megváltoztatására.


4. A miskolci lakosoknak szóló 365 napos kártyatípusok a Miskolci Közlekedési Vállalat által nyújtott utazási kedvezményre nem jogosítanak fel.

III. A kártya bevonása, letiltása

1. A Kedvezménykártya letiltása alapesetben a kártya kibocsátó Kedvezménykártyás Szolgáltató rendelkezése alapján történhet. A kártya érvényességi ideje alatt kizárólag a kártya sérülése, az érvényességi idejének nem megfelelő formában való feltüntetése vagy jogosulatlan használat miatt vonható be, tiltható le a kártya. A Kártyakibocsátó rendelkezése alapján ennek végrehajtója a Szolgáltató.

2. A Kedvezménykártya bevonásra, letiltásra kerül az ÁSZF bármely okból történő megsértése esetén.

3. A bevonás, tiltás alapjául szolgáló okot(-okat) az elfogadóhely képviselője személyesen észleli és erről tájékoztatja a Kedvezménykártyás Szolgáltatót.

4. Érvénytelen Kedvezménykártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

5. Amennyiben a Kedvezménykártya a rendeltetésszerű használat ellenére a kártyabirtokos szándékán kívüli ok folytán károsodik vagy megsemmisül, megrongálódik, elveszik, ellopják stb., a kártyabirtokos részére az általános szabályok szerint nincs lehetőség annak pótlására.

6. Vásárló tudomásul veszi, hogy a kártyarendszer a 24, 48, 72 és 120 órás kártyákhoz nyújt ingyenes közösségi közlekedést, a kártya érvényességi ideje alatt napijegyként szolgál. MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a kártya érvényességét ugyanúgy ellenőrizheti, mint a bérleteket. Amennyiben a kártya nem érvényes vagy sérült, a Vásárló az MVK Utatzási Feltételei szerinti büntetést köteles fizetni. A jegyellenőrök és a járművezetők indokolt esetben jogosultak bevonni -a Kártyát bemutatótól elvenni- az érvénytelen, valamint az olyan Kártyát, amely esetében feltételezhető, hogy a kártyán feltüntetett érvényességi időt nem a Kártyakibocsátó vagy értékesítési partnere vezette fel a Kártyára, vagy a feltűntetett érvényességi időt bármilyen módon megváltoztatták.

IV. A Viszonteladó

1. A viszonteladó olyan szerződött elárusítóhely, ahol a Miskolc Pass kártyát a Vásárló megvásárolhatja. Ezen elárusítóhelyek listáját a Kedvezménykártyás Szolgáltató a www.hellomiskolc.hu, illetve www.miskolcpass.com oldalon feltünteti.

2. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a viszonteladók listáját megváltoztassa a www.hellomiskolc.hu és www.miskolcpass.com oldalon.V. A Vásárló adatai, kártya használata

1. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárlónak nyújtott Kedvezménykártyás Szolgáltatást indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel, vagy a Kedvezménykártyával történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

3. A Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

4. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Kedvezménykártyás Szolgáltatót felelősség nem terheli.

5. A Kedvezménykártyát minden 14. életévét betöltött magyar és nem magyar állampolgár használhatja.

6. A Kedvezményt a kártyabirtokos közvetlenül saját maga veheti igénybe.

7. A Kedvezménykártya jogosulatlan használata esetén a kedvezmények nélküli árat, díjat más érvényes fizetőeszközzel köteles kiegyenlíteni (Az MVK Zrt. esetében a viteldíjat és a helyszíni bírságot szükséges megfizetni), vagy eláll a vásárlástól, illetve a szolgáltatás igénybevételétől.

8. A 365 napos kártyatípusokat kizárólag miskolci lakosok, lakcímkártyával együtt használhatják. (Kivételt képez ez alól a cégek által vásárolt kártya, ahol nem feltétel a miskolci lakcím megléte.)

9. Az online felületen vásárolt papír alapú, nyomtatott kártya kizárólag személyazonosító igazolvánnyal / vagy útlevéllel együtt érvényes, amelynek a számát a rendszer a regisztrálás után automatikusan feltünteti a pdf kártyán. A pdf-formátumban kapott kártya, teljes értékű kártyának számít. (Online az alábbi kedvezménykártyákat vásárolhatja meg: 24h, 48h, 72h, 120h. )

VI. Vételár, fizetési feltételek

1. A Kedvezménykártya árának meghatározása a Kedvezménykártyás Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Kedvezménykártyás Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Kedvezménykártya vételárát.
Időszaki akciós ár esetén az értékesítő partner nem köteles az időszakos módosított áron értékesíteni a kártyát. Ez esetben a Miskolc Boltba (3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.) szükséges irányítani az érdeklődőket. Tartós árváltoztatás esetén, a MIDMAR Nonprofit Kft.-nek 30 nappal előre jelezni kell az ármódosítást a viszonteladó felé. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra, illetve a megvásárolt, de még nem aktivált Kedvezménykártyákra.

2.
A vásárlás bizonylatait a Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó saját székhelyén őrzi meg. A Kedvezménykártyás Szolgáltató Viszonteladó a vásárlásról számlát vagy nyugtát állít ki a Vásárlónak. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja a számlát vagy a nyugtát.

3.
A online vásárláskor, a banki átutalás esetében, először egy számlát állít ki a Kedvezménykártyás Szolgáltató a vásárlónak, melynek teljesítési határideje 8 munkanap. A pénzösszeg beérkezését követően kapja meg majd a vásárló az elektronikus kártyát e-mailben.

VII. A Kedvezménykártyára vonatkozó speciális szabályok

1. A Miskolc Pass kártyát vásárló a sikeres vásárlást követően igénybe veheti azokat a szolgáltatásokat, melyek a www.hellomiskolc.hu, valamint www.miskolcpass.com oldalon. A Miskolc Pass kártyát hivatalos viszonteladóknál lehet vásárolni. A Miskolc Pass kártyát a rajta feltüntetett időpontig lehet felhasználni. A Vásárló a Kedvezménykártya felmutatásával jogosult a kedvezményekre. Egy Kedvezménykártya kedvezményeit egy fő veheti igénybe. A Kedvezménykártyák sorszámozottak.

2. A Kedvezménykártya elvesztéséből, ellopásából, lemásolásából, visszaélésből eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A Miskolc Pass kártyát a Vásárló köteles felmutatni a kedvezmény igénybevételekor. A kedvezményes belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első Kedvezménykártya érvényes, amelyet az Elfogadóhely beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező Miskolc Pass kártyát automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet és kedvezmény érvényesítési igény érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen Miskolc Pass kártyát felmutató személye megegyezik-e az eredetileg a Kedvezménykártya vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Kedvezménykártya Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

VIII. Elállás a szerződéstől

1.
Az Kedvezménykártya Szolgáltatónak és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladónak vásárlás után nem áll módjában sem a Kedvezménykártyát visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

IX. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

1.
A Kedvezménykártya Szolgáltató jogosult a Kedvezménykártya Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Kedvezménykártya Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

2.
A Kedvezménykártya Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Kedvezménykártya Szolgáltatás honlapján az egyes attrakciókhoz, vendéglátóhelyekhez, és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel az Elfogadóhelytől közvetlenül beszerzett információkra nézve. A Kedvezménykártya Szolgáltató nem vállal felelősséget az Elfogadóhelyektől származó fotók jogtisztaságával kapcsolatban sem, a fotók jogtisztaságáért Elfogadóhely Szolgáltató felel.

3.
A Kedvezménykártya Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

4.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kedvezménykártya Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

5.
A Kedvezménykártya Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, az Elfogadóhely, Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

X. Elfogadóhelyekre vonatkozó szabályok

1. A kedvezmények érvényesítése és a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az Elfogadóhely kötelezettsége. Az Elfogadóhelyek neve és más azonosítási adatai a www.hellomiskolc.hu és www.miskolcpass.com oldalán szerepelnek. Ennek megfelelően a Vásárló tudatában van annak, hogy a Kedvezménykártyás Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt Kedvezménykártya használatával látogatott szolgáltatások minősége kapcsán. A Kedvezménykártya ennek megfelelően egy szerződés a Kedvezménykártyás Szolgáltató és a Vásárló között, amelyben a Kedvezménykártyás Szolgáltató vállalja a weboldalán feltüntetett kedvezmények igénybevételének jogát, a Vásárló pedig megfizeti a Kedvezménykártya ellenértékét.

2. A 365 napos Kedvezménykártya kivételével, amely személyhez kötött, a 24, 48, 72 és 120 órás Kedvezménykártya szabadon átruházható. A Vásárló kijelenti, hogy a Kedvezménykártyát csak akkor adja át más személynek, ha az új kártyabirtokos a Kedvezménykártya Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta. A már felhasznált kedvezmények még egyszer fel nem használhatók. A Kedvezménykártya átruházására a Kártyakibocsátó székhelyén jegyzőkönyv felvételével van lehetőség ,melyben a felek rögzítik az átruházás tényét és az új Vásárló adatait és az új Vásárló elfogadja az ÁSZF-et.

3. Amennyiben a kapcsolódó honlapokon más nem kerül feltüntetésre, a Kedvezménykártya az www.hellomiskolc.hu és www.miskolcpass.com oldalon feltüntetett kedvezmények közül egy szolgáltatás alkalmankénti egy kedvezmény érvényesítésére vagy egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Kedvezménykártya pótlására nincs lehetőség.

4. A Kedvezménykártya fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, és sorszámmal ellátott, amely védi a Kedvezménykártyát a hamisítás ellen. Amennyiben a Kedvezménykártya Szolgáltató, az Elfogadóhely, vagy a helyszíneken közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Kedvezménykártyán a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, vagy a kártyán szereplő sorszám nem valós, a Kedvezménykártya felmutatójától az Elfogadóhelyre történő belépést, illetve a nyújtott szolgáltatást megtagadhatják, illetve az Elfogadóhely területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Kedvezménykártya Szolgáltatóval és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladóval illetve az Elfogadóhellyel szemben.

5. Az Elfogadóhely a saját biztonsági szolgálatán/ ellenőrén/jegyszedőjén
keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Kedvezménykártya felmutatója jogosult-e a Kedvezménykártya használatára. A belépés vagy a meghatározott kedvezmény igénybevétele mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy/napi jegy
felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Kedvezménykártya Vásárlója illetve a Kedvezménykártya felmutatója kártérítésre nem jogosult.

6. Elfogadóhelyet mindenki csak a saját felelősségére látogathatja, a szolgáltatásokat csak a saját felelősségére veheti igénybe. Elfogadóhely az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal.

7. Bizonyos Elfogadóhelyeken kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen Elfogadóhely látogatói rögzítésre kerülhetnek. Elfogadóhely látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem az Elfogadóhely, Kedvezménykártya Szolgáltató, a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

8. A részvételi feltételeket, az Elfogadóhely házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Vásárlót az Elfogadóhely a Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Kedvezménykártya Szolgáltató illetve az Elfogadóhely kártérítésre nem kötelezhető.

9. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Kedvezménykártya Szolgáltató és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladó hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

10. A szállásra vonatkozó kedvezményt (vendégéjszakákra vonatkozóan) kizárólag a szállásadónál történő közvetlen foglaláskor lehet érvényesíteni.
XI. Reklamáció

1.
A panaszt a Vásárló személyesen, írásban jelentheti be . A névtelen bejelentés érvénytelen. A panaszbeadvány kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kedvezménykártya Szolgáltató írásban tájékoztatja a Vásárlót.

Panaszbejelentés az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen:

Tourinform Miskolc
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.

Tel.: 06-46/350-425


Nyitvatartás:

Hétfő-péntek: 8.45-16.45

Szombat: 8.45-14.45

Írásban: card@hellomiskolc.hu


2.
Az Elfogadóhely és a Vásárló közötti vitás kérdéseket felek egymás között kell elrendezzék, ilyen esetekben felmerülő kárigények a Kedvezménykártya Szolgáltatóval és a Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladóval szemben nem érvényesíthetőek.XII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Kedvezménykártya Szolgáltató honlapján megjelenő védjegyek a Kedvezménykártya Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Kedvezménykártya Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken és fotókon (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Kedvezménykártya Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Kedvezménykártya Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Kedvezménykártya Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XIII. Záró rendelkezések

1. A Kedvezménykártya Szolgáltató annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal illetve a Kedvezménykártyával kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs alkalmuk a Szolgáltató ÁSZF-jét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a Kedvezménykártya Szolgáltató felkérte a vele szerződéses kapcsolatban álló Kedvezménykártya Szolgáltató Viszonteladókat, hogy a jelen ÁSZF-et jól látható helyen, folyamatosan tegyék elérhetővé mindazoknak a Kedvezménykártya vásárlóknak, akik a Kedvezménykártya Szolgáltató Rendszeréből vásárolnak.

2. A Kedvezménykártya Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.Miskolc, 2015. április 30.