ÁSZF

MIDMAR
Miskolci Idegenforgalmi Marketing
Nonprofit Közhasznú Kft.
Miskolc helyi TDM szervezete, 3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.

Általános Szerződési Feltételek

Miskolc Pass Kártyarendszer


I. Általános rendelkezések


1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a további társaság(ok) (a továbbiakban: Kártyakibocsátó), valamint a kártya rendszerét használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló, a továbbiakban együtt, mint Szerződő Felek) között kedvezményes szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Kártcsakibocsátó és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

2. Fogalmak:

Kártyakibocsátó: MIDMAR Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kártyakibocsátó)

Vásárló: a sorszámozott kártyát birtokló személy (kártyatulajdonos)

Elfogadóhely: ahol a kártya matrica kihelyezésre került és a kártyát elfogadják és biztosítja a meghirdetett kedvezményt

Viszonteladó: azon hely, ahol a kártyát a Vásárló megvásárolhatja

Kártya: az a plasztik vagy virtuális eszköz, amivel a vásárló az Elfogadóhelyeken a biztosított kedvezményeket érvényesíteni tudja

3. A Kártyakibocsátó kártyás rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet különböző szolgáltatások kedvezményeinek elősegítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében fellistázott Szolgáltatások kedvezményeinek megvásárlását biztosítja (a továbbiakban: kártyás Szolgáltatás).

4. A kártyás Szolgáltatás megvásárlásán túlmenő szolgáltatás, vagyis a Szolgáltatás tényleges lebonyolítása tekintetében a Vásárló az Elfogadóhellyel kerül szolgáltatási jogviszonyba. A kártyás Szolgáltató a Szolgáltatás szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag a kártya értékesítésére korlátozódik. A kártyás Szolgáltató és az Elfogadóhely által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. A Szolgáltatás a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az Elfogadóhely kötelezettsége. A kártyakibocsátó nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt kártya használatával látogatott szolgáltatások minősége kapcsán. A kártya ennek megfelelően egy szerződés a kártyás Szolgáltató és a Vásárló között, amelyben a kártyás Szolgáltató vállalja a weboldalán feltüntetett kedvezmények igénybevételének jogát, a Vásárló pedig megfizeti a kártya ellenértékét.

5. A Kártyakibocsátó neve és más azonosítási adatai a www.hellomiskolc.hu és www.miskolcpass.com oldalon szerepelnek.

6. A Vásárló a kártya kifizetésével elfogadja el a kártyás Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott körben hozzájárult.

7. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.


8. A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre.

9. A Kártyakibocsátó tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kártyakibocsátó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Kártyakibocsátó a Vásárlót a változások www.hellomiskolc.hu és www.miskolcpass.com oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

10. A Kártyakibocsátó fenntartja a jogot a kedvezményt adók körének és a kedvezmények körének megváltoztatására. A kedvezmények változásaiból fakadó esetleges anyagi hátrányokért a Kártyakibocsátó nem felelős.


III. A kártyák érvényessége


A kártyák érvényessége a megvásárolt kártyatípustól függ.

1.a) A Miskolc Pass Classic kártya a rendszerben való aktiválástól számított 365 napig érvényes az állandó miskolci lakcímmel rendelkező lakosok számára.

1.b) A Miskolc Pass turisztikai kártyák a választott kártyatípustól függően a rendszerben való aktiválástól számított 24, 48, 72 és 120 órás időintervallumban érvényesek.

A kártya érvényességének kezdetét és az érvényességi időt a Kártyakibocsátó/Viszonteladó tünteti fel oly módon, amely nem teszi lehetővé a sérülésmentes eltávolítását, illetve a kártyán szereplő egyedi QR kód alapján a Szolgáltató jogosult a kártya érvényességét vizsgálni, érvénytelenség esetén bevonni.

Az érvénytelen kártyákat a Kártyakibocsátó a székhelyén visszaváltja.

Cég székhelye:
MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft.
3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.

2. Érvénytelen a kártya, ha aktiválatlan, illetve ha a kártya érvényességi időtartama lejárt. Az online vásárlás során értékesített kártya esetében, amennyiben a személyi azonosító szám nincs feltüntetve, az szintén érvénytelennek számít. Az érvénytelen, vagy lejárt Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

3. A Kártyakibocsátó fenntartja a jogot a kedvezményrendszer, az elfogadóhelyek és az ÁSZF megváltoztatására.

4. A Miskolc Pass Classic kártya a helyi közösségi közlekedés ingyenes igénybevételére nem jogosít fel, az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MVK Zrt.) által kínált bérlet díjtermékek mindenkori lakossági árából 15%-os bérletvásárlási kedvezmény igénybe vehető a kártyával.


III. A kártya bevonása, letiltása


1. A kártya letiltása alapesetben a kártya kibocsátó Kártyakibocsátó rendelkezése alapján történhet. A kártya érvényességi ideje alatt kizárólag a kártya sérülése, az érvényességi idejének nem megfelelő formában való feltüntetése vagy jogosulatlan használat miatt vonható be, tiltható le a kártya. A Kártyakibocsátó rendelkezése alapján ennek végrehajtója a Viszonteladó.
2. A kártya bevonásra, letiltásra kerül az ÁSZF bármely okból történő megsértése esetén.
3. A bevonás, tiltás alapjául szolgáló okról/okokról az Elfogadóhelynek tájékoztatnia kell a Kártyakibocsátót.

4. Érvénytelen kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

5. Amennyiben a kártya a rendeltetésszerű használat ellenére a Vásárló szándékán kívüli ok folytán károsodik vagy megsemmisül, megrongálódik, elveszik, ellopják stb., a Vásárló részére az általános szabályok szerint 500.- (ötszáz) Forint ellenében van pótlási lehetőség, a korábbi kártya letiltásával egyidejűleg.

6. Vásárló tudomásul veszi, hogy kizárólag a 24, 48, 72 és 120 órás kártyákkal vehető igénybe egyéb díjtermék megvásárlása nélkül a helyi közforgalmú személyszállítási szolgáltatás, a kártya érvényességi ideje alatt. A kártya napijegyként szolgál. Az MVK Zrt. a kártya érvényességét ugyanúgy ellenőrizheti, mint a bérleteket. Amennyiben a kártya nem érvényes vagy sérült, a Vásárló az MVK Üzletszabályzata/ Utazási Feltételei szerinti büntetést köteles fizetni. A jegyellenőrök és a járművezetők indokolt esetben jogosultak bevonni - a kártyát bemutatótól elvenni- az érvénytelen, valamint az olyan kártyát, amely esetében feltételezhető, hogy a kártyán feltüntetett érvényességi időt nem a Kártyakibocsátó vagy értékesítési partnere vezette fel a kártyára, vagy a feltűntetett érvényességi időt bármilyen módon megváltoztatták.

IV. A Viszonteladó


1. A Viszonteladó olyan szerződött elárusítóhely, ahol a Miskolc Pass kártyát a Vásárló megvásárolhatja. Ezen elárusítóhelyek listáját a kártyás Szolgáltató a www.hellomiskolc.hu, illetve www.miskolcpass.com oldalon feltünteti.

2. A Kártyakibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a viszonteladók listáját megváltoztassa a www.hellomiskolc.hu és www.miskolcpass.com oldalon.


V. A Vásárló adatai, kártya használata


1. A Kártyakibocsátó/Elfogadóhely fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárlónak nyújtott kártyakibocsátást/kártyaelfogadást indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, illetve a Rendszerrel, vagy a kártyával történő bármilyen visszaélés esetén.

2. A Viszonteladó a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

3. A Viszonteladó a Vásárló adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. 5 § (1) a) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli. Amennyiben a Szolgáltatás kapcsán jogvita merülhet fel, úgy a jogvita időtartamáig, illetve az igény elévüléséig tart az adatkezelés.

4. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Kártyakibocsátó az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért azonban a Kártyakibocsátót felelősség nem terheli.

5. A Kedvezményt a kártyabirtokos közvetlenül saját maga veheti igénybe.

6. A Vásárló a kártya jogosulatlan használata esetén a kedvezmények nélküli árat, díjat köteles kiegyenlíteni (az MVK Zrt. esetében a viteldíjat és a bírságot is szükséges megfizetni).

7. A PDF formátumban kapott kártyák teljes értékű kártyáknak számítanak.


VI. Adatkezelés


1. Az Adatkezelő ( MIDMAR Nonprofit Kft. Cg. 05-09-024717, székhelye: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.) jelen tájékoztatóval tájékoztatja a Vásárlót (a továbbiakban: Vásárló) , hogy a Miskolc Pass turisztikai kártya rendszerhez való csatlakozás, részvétel során személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3.§ 2. pontjában meghatározott személyes adatait a kártyarendszer működtetése, a Vásárló azonosítása, kedvezmények kezelése, kártya rendszer működtetésével összefüggő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli, feldolgozza és továbbítja. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet a Vásárló saját aláírásával ad meg.

2. Az adatkezelés a Kártya és kedvezmények érvényessége ideje és azt követő három év időtartam alatt áll fenn. Az adatkezelés célja a kártya és a beváltható kedvezmények érvényességi idejének lejártát követő 3. év azonos naptári napján megszűnik. A cél megszűnését követő 15 napon belül a személyes adatokat az adatkezelő törli.

3. Tekintettel arra, hogy a Kártya harmadik személyeknél (Viszonteladók) kedvezmények igénybevételével jár, ezért a kártya tulajdonos személyes adatait az adatkezelő biztosíthatja a kedvezményt nyújtó szerződött partnereknek a partnerre vonatkozóan és ezen túlmenően ellenőrzés céljából teljes körűen a Miskolc Holding Zrt.-nek és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának.

4. Az Adatkezelő adattovábbítási jogosultságát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő bejelentkezése, valamint az érintettek hozzájárulása alapozza meg.

5. A Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ezt külön, az Adatkezelőhöz címzett, írásbeli nyilatkozattal is megteheti, valamint jogosult az erre vonatkozó nyilatkozatot nem kitölteni, ilyen esetben azonban nem vásárolhatja meg a Kártyát, így nem vehet részt a Kártya kedvezményeinek igénybevételében.

6. Adatkezelő a www.miskolcpass.com és www.hellomiskolc.hu honlapon közzé tett Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban rögzített módon jár el az adatok megismerése, kezelése, feldolgozása, továbbítása során, különös tekintettel az adatbiztonság követelményének szem előtt tartására.

7. A Kártyakibocsátó tájékoztatja a Vásárlót, hogy az Infotv. 15.§ (1)-ben meghatározottak szerint, a Vásárló kérelmére a Kártyakibocsátó tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

8. A Vásárló a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen az érintett lakhelye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat keresettel, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) kérelemmel fordulhat.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-127356/2017.


VI. Vételár, fizetési feltételek


1. A Kártya árának meghatározása a Kártyakibocsátó hatáskörébe tartozik. A Kártyakibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a kártya vételárát.
Időszaki akciós ár esetén az Viszonteladó nem köteles az időszakos módosított áron értékesíteni a kártyát. Ez esetben a Miskolc Boltba (3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.) szükséges irányítani az érdeklődőket. Tartós árváltoztatás esetén, a Kártyakibocsátónak 30 nappal előre jelezni kell az ármódosítást a Viszonteladó felé. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra, illetve a megvásárolt, de még nem aktivált kártyákra.

2. A vásárlás bizonylatait a Kártyakibocsátó/Viszonteladó saját székhelyén őrzi meg. A Kártyakibocsátó/Viszonteladó a vásárlásról számlát vagy nyugtát állít ki a Vásárlónak. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja a számlát vagy a nyugtát.

3. Az online vásárláskor, a banki átutalás esetében, először egy számlát állít ki a Kártyakibocsátó a Vásárlónak, melynek teljesítési határideje 8 munkanap. A pénzösszeg beérkezését követően kapja meg majd a Vásárló az elektronikus kártyát e-mailben.


VII. A Kártyára (plasztik, illetve online formátumban) vonatkozó speciális szabályok1. A Kártyát vásárló a sikeres vásárlást követően igénybe veheti azokat a szolgáltatásokat, melyek a www.hellomiskolc.hu, valamint www.miskolcpass.com oldalon kerülnek feltüntetésre. A Kártyát hivatalos viszonteladóknál is meg lehet vásárolni. A Kártyát érvényességi időn belül lehet felhasználni. A Vásárló a kártya felmutatásával jogosult a kedvezményekre. Egy kártya kedvezményeit egy fő veheti igénybe. A kártyák sorszámozottak.

2. A kártya elvesztéséből, ellopásából, lemásolásából, visszaélésből eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. A Kártyát a Vásárló köteles felmutatni a kedvezmény igénybevételekor. A kedvezményes belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első kártya érvényes, amelyet az Elfogadóhely beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező Kártyát automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet és kedvezmény érvényesítési igény érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen Kártyát felmutató személye megegyezik-e az eredetileg a kártya vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt a Kártyakibocsátó kártérítésre nem kötelezhető.

3. Indokolt esetben a 24, 48, 72 és 120 órás kártyák szabadon átruházhatóak. A Vásárló kijelenti, hogy a kártyákat csak akkor adja át más személynek, ha az új kártyabirtokos a Kártyakibocsátó ÁSZF-jét elfogadta. A már felhasznált kedvezmények még egyszer fel nem használhatók. A kártya átruházására a Kártyakibocsátó székhelyén jegyzőkönyv felvételre van lehetőség, melyben a felek rögzítik az átruházás tényét és az új Vásárló adatait és azt, hogy az új Vásárló elfogadja az ÁSZF-et.


VIII. Elállás a szerződéstől


1. A Kártyakibocsátónak és a Viszonteladónak vásárlás után nem áll módjában sem a kártyát visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.


IX. A Szolgáltató szolgáltatásának korlátai


1. A Kártyakibocsátó jogosult a kártya szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a kártya szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

2. A Kártyakibocsátó nem vállal semmilyen felelősséget a kártya szolgáltatás honlapján az egyes attrakciókhoz, vendéglátóhelyekhez, és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkkal, tartalmakkal kapcsolatban, különös tekintettel az Elfogadóhelytől közvetlenül beszerzett információkra nézve. A Kártyakibocsátó nem vállal felelősséget az Elfogadóhelyektől származó fotók jogtisztaságával kapcsolatban sem, a fotók jogtisztaságáért az Elfogadóhely felel.

3. A Kártyakibocsátó csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.

4. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Kártyakibocsátó nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

5. A Kártyakibocsátó kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló, az Elfogadóhely, Viszonteladó, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.


X. Elfogadóhelyekre vonatkozó szabályok


1. A kedvezmények érvényesítése és a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása az Elfogadóhely kötelezettsége. Az Elfogadóhelyek neve és más azonosítási adatai a www.hellomiskolc.hu és www.miskolcpass.com oldalán szerepelnek. Ennek megfelelően a Vásárló tudatában van annak, hogy a Kártyakibocsátó nem vállal semmilyen felelősséget a megvásárolt kártya használatával látogatott szolgáltatások minősége kapcsán. A Kártya ennek megfelelően egy szerződés a Kártyakibocsátó és a Vásárló között, amelyben a Kártyakibocsátó vállalja a weboldalán feltüntetett kedvezmények igénybevételének jogát, a Vásárló pedig megfizeti a Kártya ellenértékét.

2. Indokolt esetben a 24, 48, 72 és 120 órás kártyák szabadon átruházhatóak. A Vásárló kijelenti, hogy a kártyákat csak akkor adja át más személynek, ha az új kártyabirtokos a Kártyakibocsátó ÁSZF-jét elfogadta. A már felhasznált kedvezmények még egyszer fel nem használhatók. A kártya átruházására a Kártyakibocsátó székhelyén jegyzőkönyv felvételre van lehetőség, melyben a felek rögzítik az átruházás tényét és az új Vásárló adatait és azt, hogy az új Vásárló elfogadja az ÁSZF-et.

3. Amennyiben a kapcsolódó honlapokon más nem kerül feltüntetésre, a Kártya az www.hellomiskolc.hu és www.miskolcpass.com oldalon feltüntetett kedvezmények közül egy szolgáltatás alkalmankénti egy kedvezmény érvényesítésére vagy egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült kártya pótlására lehetőség van 500.- (ötszáz) Forint ellenérték megfizetésével és a korábbi kártya letiltásával.

4. A Kártya fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, és sorszámmal ellátott, amely védi a Kártyát a hamisítás ellen. Amennyiben a Kártyakibocsátó, az Elfogadóhely, vagy a helyszíneken közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a Kártyán a biztonsági jelek sérültek, hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak ítélik meg, vagy a Kártyán szereplő sorszám nem valós, a Vásárlótól az Elfogadóhelyre történő belépést, illetve a nyújtott szolgáltatást megtagadhatják, illetve az Elfogadóhely területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Kártyakibocsátójával, a Viszonteladóval illetve az Elfogadóhellyel szemben.

5. Az Elfogadóhely a saját biztonsági szolgálatán/ ellenőrén/jegyszedőjén
keresztül jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Kártya felmutatója jogosult-e a Kártya használatára. A belépés vagy a meghatározott kedvezmény igénybevétele mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a belépőjegy/napi jegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Vásárló, illetve a kártya felmutatója kártérítésre nem jogosult.

6. Elfogadóhelyet mindenki csak a saját felelősségére látogathatja, a szolgáltatásokat csak a saját felelősségére veheti igénybe. Elfogadóhely az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal.

7. Bizonyos Elfogadóhelyeken kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen Elfogadóhely látogatói rögzítésre kerülhetnek. Elfogadóhely látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem az Elfogadóhely, Kártyakibocsátó, a Viszonteladó, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt.

8. A részvételi feltételeket, az Elfogadóhely házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Vásárlót az Elfogadóhely a Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Kártyakibocsátó, illetve az Elfogadóhely kártérítésre nem kötelezhető.

9. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Kártyakibocsátó és a Viszonteladó hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

10. A szállásra vonatkozó kedvezményt (vendégéjszakákra vonatkozóan) kizárólag a szállásadónál történő közvetlen foglaláskor lehet érvényesíteni.


XI. Reklamáció


1. A panaszt a Vásárló személyesen, írásban jelentheti be. A névtelen bejelentés érvénytelen. A panaszbeadvány kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kártyakibocsátó írásban tájékoztatja a Vásárlót.

Panaszbejelentés az alábbi elérhetőségeken:


Személyesen:

Tourinform Miskolc (3530 Miskolc, Széchenyi u. 16.) Tel.: 06-46/350-425

Nyitva tartás :

Hétfő-Péntek: 08:45-16:45

Szombat: 08:45-14:45

Vasárnap: Zárva

Írásban: card@hellomiskolc.hu

Az ezt követő időszak pontos nyitva tartásáról az alábbi oldalon tájékozódhat: www.hellomiskolc.hu


2. Az Elfogadóhely és a Vásárló közötti vitás kérdéseket felek egymás között kell elrendezzék, ilyen esetekben felmerülő kárigények a Kártyakibocsátó és a Viszonteladóval szemben nem érvényesíthetőek.


XII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok


1. A Kártyakibocsátó honlapján megjelenő védjegyek a Kártyakibocsátó, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Kártyakibocsátó, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.


2. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken és fotókon (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Kártyakibocsátó korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Kártyakibocsátó minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Kártyakibocsátó korlátozás nélkül jogosult a Vásárló észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vásárló részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XIII. Záró rendelkezések


1. A Kártyakibocsátó annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal, illetve a Kártyával kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs alkalmuk a Szolgáltató ÁSZF-jét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a Kártyakibocsátó felkérte a vele szerződéses kapcsolatban álló Viszonteladókat, hogy a jelen ÁSZF-et jól látható helyen, folyamatosan tegyék elérhetővé mindazoknak a Vásárlóknak, akik a Kártyakibocsátó Rendszeréből vásárolnak.

2. A Kártyakibocsátó jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a Magyar jog szabályai az irányadók.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.


Miskolc, 2017. január 12.